Home Khan Mahboob Tarzi Muqabala by Khan Mahboob Tarzi

Muqabala by Khan Mahboob Tarzi

by aliraza

You can download Muqabala ( Urdu مقابلہ) by Khan Mahboob Tarzi free in pdf format.

Muqabala by Khan Mahboob Tarzi

About Khan Mahboob Tarzi

Khan Mahboob Tarzi was a great urdu novelist and short story writer. He has written many great novels.

You may also like